Companies Search

Browse Corporations Alphabetically by Name:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 
Company name
City
Industry (NAICS)
 
 

Search results

Page: 1/2399. Company-related data records found: 47967

VNM001063477 (2900615151)DOANH NGHIEP TN HUNG BUOI NHA ONG HUNG, XOM T AN LAP, XA DONG VAN , HUYEN TAN KY, TIN H NGHE AN, VIET NAM NGHE AN
VNM000867774 - PHAP, CO GCN DKKD SO 0104004527 DO PHONG DKKD SO 1 - SO KE HOACH VA DAU TU THANH PHO HA NOI CAP NGAY 17/11/2008 CAP LAI MA SO DOANH NGHIEP TU DKKD SO: 0104004527 DO PHONG DKKD SO 1 - SO KE HOACH VA DAU TU THANH PHO HA NOI CAP NGAY 17/11/2008 NO 9, NHA C7, KHU DO THI DAI KIM, WARD DAI KIM DISTRICT HOANG MAI HA NOI
VNM000161936 CHI NHANH - CONG TY CO PHAN XAY LAP THUONG MAI HUYEN PHAT HOUSE NO 482, ROAD LONG HUNG WARD HOANG DIEU THANH PHO THAI BINH THAI BINH
VNM000824795 CHI NHANH - CONG TY TNHH DICH VU GIAO NHAN HANG HOA MAT TROI TOAN CAU FLOOR 6, HOUSE NO 100, PHO THAI HA WARD TRUNG LIET DISTRICT DONG DA HA NOI
VNM000818381 CHI NHANH - CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DAI LY BAO HIEM HAI DANG TAI QUANG NINH HAMLET THO TRANG COMMUNE YEN THO THI COMMUNE DONG TRIEU QUANG NINH
VNM000313498 CHI NHANH 1 CONG TY TNHH THUONG MAI - DICH VU HUYNH NHAN HAMLET 4, COMMUNE IA JLOI DISTRICT EA SUP DAK LAK
VNM001100195 CHI NHANH 2 CONG TY CO PHAN THUONG MAI HOA DAU RESSOL TAI SOC TRANG 02 NAM KY KHOI NGHIA WARD 2 THANH PHO SOC TRANG SOC TRANG
VNM001044591 CHI NHANH BITA'S MIEN BAC - CONG TY TNHH SAN XUAT HANG TIEU DUNG BINH TAN NO.326 CIVIL GROUP 18, NGOC THUY STR NGOC THUY WARD LONG BIEN DIST HA NOI CITY
VNM000848860 CHI NHANH CONG TY CO PHAN 6.3 TAI QUAN HAI CHAU, THANH PHO DA NANG 32/1 XO VIET NGHE TINH WARD HOA CUONG NAM DISTRICT HAI CHAU DA NANG
VNM000959800 CHI NHANH CONG TY CO PHAN CO KHI XANG DAU- CUA HANG BAN LE XANG DAU TAN BINH CUM CONG NGHIEP TAN BINH COMMUNE TAN BINH THI COMMUNE DI AN BINH DUONG
VNM000867325 CHI NHANH CONG TY CO PHAN CO KHI XAY DUNG GIAO THONG THANG LONG - XI NGHIEP CO KHI XAY DUNG GIAO THONG 2 CAP LAI MA SO DOANH NGHIEP TU DKKD SO: 0113024873 DO PHONG DKKD SO 1 - SO KE HOACH VA DAU TU THANH PHO HA NOI CAP NGAY 26/02/2009 NO 321, ROAD VINH HUNG WARD THANH TRI DISTRICT HOANG MAI HA NOI
VNM000913036 CHI NHANH CONG TY CO PHAN DAI DUONG CHUYEN DOI TU CHI NHANH CONG TY TNHH DAI DUONG, GCN DKKD SO 0112019326 DO PHONG DANG KY KINH DOANH - SO KE HOACH VA DAU TU HA NOI CAP NGAY 04/03/2005 NO 327A, ROAD AU CO WARD NHAT TAN DISTRICT TAY HO HA NOI
VNM000807154 CHI NHANH CONG TY CO PHAN DAU TU DET PHUOC THINH CAP LAI MA SO DOANH NGHIEP TU DKKD SO: 0113023258 DO PHONG DKKD - SO KE HOACH VA DAU TU THANH PHO HA NOI CAP NGAY 27/03/2008 NO 110, LANE 75, ROAD HONG HA WARD PHUC XA DISTRICT BA DINH HA NOI
VNM001051863 CHI NHANH CONG TY CO PHAN DAU TU DU HOC VA HOP TAC QUOC TE VTC1 CAN HO NO B4-19, DU AN NHA O BAN CHO CBCNV BENH VIEN BACH MA WARD TRUNG VAN DISTRICT NAM TU LIEM HA NOI
VNM000774972 CHI NHANH CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN GIAO DUC VAN SON - TRUONG TRUNG HOC CO SO - TRUNG HOC PHO THONG TRAN KHANH DU HAMLET DONG HOP COMMUNE DONG XA DISTRICT VAN DON QUANG NINH
VNM000893420 CHI NHANH CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN KHANH HOA - HA NOI TAI HA NOI NO 30, PHO LY THAI TO WARD LY THAI TO DISTRICT HOAN KIEM HA NOI
VNM000790347 CHI NHANH CONG TY CO PHAN DAU TU SAI GON TPP - CUA HANG XANG DAU TAI LOC THINH 277 AU CO WARD 5 DISTRICT 11 HO CHI MINH
VNM001089323 CHI NHANH CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY LAP HOANG LONG TAI TINH THANH HOA XOM TRUONG SON WARD DONG SON THI COMMUNE BIM SON THANH HOA
VNM000866824 CHI NHANH CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG HOANG TRIEU TAI QUANG NGAI HAMLET LE THUY COMMUNE BINH TRI DISTRICT BINH SON QUANG NGAI
VNM000883693 CHI NHANH CONG TY CO PHAN DICH VU BAO VE HOAN CAU TAI TINH BINH DUONG NO 85/1A, KHU PHO TAN AN, WARD TAN DONG HIEP THI COMMUNE DI AN BINH DUONG